Русский English Українська
Версия для печати
Начало О нас Ежегодная информация эмитента ...

Ежегодная информация эмитента ценных бумаг за 2012 год

Титульний аркуш

 

         Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Гребьонкiн Юрiй Олександрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

 

МП

30.04.2013

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Річна інформація емітента цінних паперів

за 2012 рік

 

1. Загальні відомості

 

1.1. Повне найменування емітента

            Приватне акцiонерне товариство «Центр дiлової авiацiї»

1.2. Організаційно-правова форма емітента

            Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

            24086236

1.4. Місцезнаходження емітента

            03151, Україна, м.Київ, Повiтрофлотський проспект, 92

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

            (044) 496−36−72, (044) 496−36−74

1.6. Електронна поштова адреса емітента

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2013

 

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

82 Бюлетень. Цiннi папери України

 

30.04.2013

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://bac.aero

в мережі Інтернет

30.04.2013

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:

 

    а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

    б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

    в) банки, що обслуговують емітента

X

    г) основні види діяльності

X

    ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

    д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

    е) інформація про рейтингове агентство

 

    є) інформація про органи управління емітента

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

 

4. Інформація про посадових осіб емітента:

 

    а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

    б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

 

7. Інформація про дивіденди

 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

9. Відомості про цінні папери емітента:

 

    а) інформація про випуски акцій емітента

X

    б) інформація про облігації емітента

 

    в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

    г) інформація про похідні цінні папери

 

    ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

    д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

10. Опис бізнесу

 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

 

    а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

    б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

    в) інформація про зобов'язання емітента

X

    г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

    ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

    а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

    б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

    в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

    г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

    ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

20. Основні відомості про ФОН

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

24. Правила ФОН

 

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

30. Примітки:

Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не одержувало лiцензiй.

Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдстутнi, тому що Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариство не проводить рейтингової оцiнки.

Iнформацiя про органи управлiння не надається, тому що вiдповiдно до вимог  Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням ДКЦПФР № 1591 вiд 19.12.2006 р., акцiонернi товариства не надають дану iнформацiю.

Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв); iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi; iнформацiя про дивiденди; iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент; опис бiзнесу; iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не надаються, тому що вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.

Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента не надається, тому що посадовi особи Товариства не надали iнформацiї.

Iнформацiя про загальнi збори не надається, тому що загальнi збори у звiтному перiодi не проводились.

Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не випускало iншi цiннi папери.

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало похiднi цiннi папери.

Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не викупало власних акцiй.

Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiннiх паперiв не надається, тому що форма iснування цiнних паперiв Товариства бездокументарна.

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займається видами дiяльностi, що  класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Вiдомостi щодо особливої iнформацiї не надаються, тому що особлива iнформацiя протягом звiтного перiоду не виникала.

Iнформацiя, зазначена в пунктах 15-24, не надається, тому що Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.

Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, не надається, тому що Товариство складає фiнансову звiтнiсть за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.

Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.


3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

            Приватне акцiонерне товариство "Центр дiлової авiацiї"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

            ПАТ "Центр дiлової авiацiї"

3.1.3. Організаційно-правова форма

            Акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

            03151

3.1.5. Область, район

            м.Київ

3.1.6. Населений пункт

            м.Київ

3.1.7. Вулиця, будинок

            Повiтрофлотський проспект, 92

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

            АБ №313794

3.2.2. Дата державної реєстрації

            29.02.1996

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

            Солом'янська районна в мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

            20 000

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

            20 000

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            ПАТ "АКТАБАНК"

3.3.2. МФО банку

            307394

3.3.3. Поточний рахунок

            26000001309441

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

           

3.3.5. МФО банку

           

3.3.6. Поточний рахунок

           

3.4. Основні види діяльності

            51.10 - Пасажирський авiацiйний транспорт

            52.29 - Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Надання послуг з перевезення пасажирiв повiтряним транспортом

АГ 50591

06.04.2012

Державна авiацiйна служба України

безстрокова

Опис

Лiцензiя не потребує продовження термiну дiї.

 

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

            Генеральний директор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Гребьонкiн Юрiй Олександрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

              

6.1.4. Рік народження

            1968

6.1.5. Освіта

            Вища Iнститут Iнженерiв цивiльної авiацiї 1993р.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            19

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            КЧРДА "Унiверсал -авiа" директор.

6.1.8. Опис

            Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi. Винагорода виплачується згiдно з штатним розкладом, у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 19 рокiв.  Перелiк попереднiх посад - фiнансовий директор, директор, технiк СКБ, iнженер АiРЕО. Посади на буд-яких iнших пiдприємствах не обiймає..

 

6.1.1. Посада

            Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Клок Наталiя Миколаївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

              

6.1.4. Рік народження

            1971

6.1.5. Освіта

            Вища Київський Славiстичний Унiверситет 2007р.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            4

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ДП "Вортекс"  заступник головного бухгалтера.

6.1.8. Опис

            Повноваження та обов'язки - органiзацiя та ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi.  Винагорода виплачується згiдно з штатним розкладом, у натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 4 роки. Перелiк попереднiх посад - заступник головного бухгалтера, бухгалтер, начальник вiдiлу надходження доходiв. Посади на буд-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

 


7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

фiзична особа

  

 

79

98,75

79

0

0

0

Усього

79

98,75

79

0

0

0

 


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

23.04.2003

106/10/1/2003

Управлiння ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй областi

UA1014531008

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

250

4

1 000

100

Опис

Торгiвля акцiями Товариства на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Свiдоцтво про реєстрацiю акцiй № 106/10/1/2003, дата реєстрацiї 23.04.2003р., видане Управлiнням ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй областi, втратило чиннiсть.

24.05.2006

84/10/1/06

Територiальне управлiння ДКЦПФР в м. Києвi

UA1014531008

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

250

80

20 000

100

Опис

Торгiвля акцiями Товариства на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Мета додаткової емiсiї - збiльшення статутного капiталу. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення акцiй. Свiдоцтво про реєстрацiю акцiй № 84/10/1/06, дата реєстрацiї 24.05.2006 р., видане Територiальним управлiнням ДКЦПФР в м. Києвi, втратило чиннiсть.

30.08.2011

361/10/1/11

Територiальне управлiння ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй областi

UA4000130454

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

250

80

20 000

100

Опис

Торгiвля акцiями Товариства на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. Свiдоцтво про реєстрацiю акцiй № 361/10/1/11, дата реєстрацiї 30.08.2011 р., видане Територiальним управлiнням ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй областi в зв'язку iз змiною найменування на Приватне акцiонерне товариство "Центр дiлової авiацiї" та дематерiалiзацiєю акцiй.

 


13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

24

41

0

0

24

41

  будівлі та споруди

-23

-35

0

0

-23

-35

  машини та обладнання

1

31

0

0

1

31

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  інші

46

45

0

0

46

45

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

Усього

24

41

0

0

24

41

Опис

Iнформацiї про термiни та умови користування основними засобами (за основними групами) не надано для розкриття.

Первiсна вартiсть основних засобiв - 718 тис. грн.

Ступiнь їх зносу - 94,29%

Ступiнь їх використання - 100%.

Сума нарахованого зносу - 677 тис. грн.

Змiни у вартостi основних засобiв зумовленнi надходженням нових основних засобiв.

Обмежень на використання майна Товариства немає.

 

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

-4 780

-2 772

Статутний капітал (тис.грн.)

20

20

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

20

20

Опис

З метою порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу, на виконання вимог статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, аудитором був розрахований розмiр чистих активiв Товариства у вiдповiдностi до методики, викладенiй в рiшеннi ДКЦПФР вiд 17.11.2004 року № 485 "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств".

Висновок

Вартiсть чистих активiв менша вiд розмiру статутного капiталу, тобто таке становище не вiдповiдає вимогам частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України.

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

1 900

X

X

у тому числі:

 

ПАТ "Банк Сiч" Кредитний договiр№44 вiд 22.03.2012р.

22.03.2012

1 900

22

27.02.2013

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

14

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

7 895

X

X

Усього зобов'язань

X

9 809

X

X

Опис

Товариство не має зобов'язань за цiнними паперами.

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

0

0

2

2011

0

0

3

2910

0

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

 

X

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

0

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  0

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інше (запишіть)

Наглядова та комiтети в її складi не створювались.

Інше (запишіть)

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)  ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть)

 

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)  ні

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

так

ні

ні

Загальний відділ

ні

ні

ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

ні

ні

ні

Юридичний відділ (юрист)

ні

ні

ні

Секретар правління

ні

ні

ні

Секретар загальних зборів

ні

ні

ні

Секретар наглядової ради

ні

ні

ні

Корпоративний секретар

ні

ні

ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

ні

ні

ні

Інше (запишіть)

 

ні

ні

ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

ні

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови правління

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання членів правління

ні

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

ні

ні

ні

ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

ні

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

ні

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

ні

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

ні

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

ні

ні

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження аудитора

так

ні

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

ні

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  ні

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган (правління)

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

Iнших документiв немає.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

ні

так

так

ні

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

так

так

Статут та внутрішні документи

так

ні

так

так

ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

так

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

ні

ні

ні

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)  ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

 

Наглядова рада

 

 

Правління або директор

 

 

Інше (запишіть)

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

 

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

 

Інше (запишіть)

Причин для змiни аудитора не було.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

 

 

Наглядова рада

 

 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

 

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

 

Інше (запишіть)

Iншi органи не проводили перевiрки.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

 

За дорученням загальних зборів

 

 

За дорученням наглядової ради

 

 

За зверненням виконавчого органу

 

 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

 

Інше (запишіть)

Ревiзiйна комiся не створена.

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  ні

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

 

Випуск депозитарних розписок

 

 

Випуск облігацій

 

 

Кредити банків

 

 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

 

Інше (запишіть)

 

 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)  так

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

 

Не задовольняли умови договору з особою

 

 

Особу змінено на вимогу:

 

 

акціонерів

 

 

суду

 

 

Інше (запишіть)

У зв'язку з дематерiалiзацiєю акцiй.

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено:

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

 

 

Звіт про корпоративне управління

 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

            загальний стаж аудиторської діяльності

            кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

            перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

            випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

            ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

            стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

            наявність механізму розгляду скарг

            прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

            стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

            наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

 


 

КОДИ

 

Дата

01.01.2013

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Центр дiлової авiацiї"

за ЄДРПОУ

24086236

Територія

м.Київ, Солом'янський р-н

за КОАТУУ

8038900000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган державного управління

 

за СПОДУ

07794

Вид економічної діяльності

Пасажирський авіаційний транспорт

за КВЕД

51.10

Середня кількість працівників (1): 69

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса: 03151, Україна, м.Київ, Повiтрофлотський проспект, 92

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

Баланс

на 31.12.2012 p.

Форма №1

 

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

    залишкова вартість

010

1

20

    первісна вартість

011

14

47

    накопичена амортизація

012

( 13 )

( 27 )

Незавершені капітальні інвестиції

020

36

0

Основні засоби:

 

 

 

    залишкова вартість

030

24

41

    первісна вартість

031

678

718

    знос

032

( 654 )

( 677 )

Довгострокові біологічні активи:

 

 

 

    справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

    первісна вартість

036

0

0

    накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

    інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

( 0 )

( 0 )

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

61

61

II. Оборотні активи

 

 

 

Виробничі запаси

100

0

0

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

0

0

Товари

140

0

0

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

    чиста реалізаційна вартість

160

709

427

    первісна вартість

161

709

427

    резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

 

 

 

    за бюджетом

170

273

185

    за виданими авансами

180

2 104

2 962

    з нарахованих доходів

190

0

0

    із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

11

38

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

    в національній валюті

230

148

769

    у тому числі в касі

231

0

0

    в іноземній валюті

240

83

0

Інші оборотні активи

250

265

587

Усього за розділом II

260

3 593

4 968

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

3 654

5 029

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

20

20

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

0

0

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-2 792

-4 800

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

-2 772

-4 780

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення таких витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування  (2)

420

0

0

Усього за розділом II

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

708

1 900

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

3 089

4 636

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом ІІІ

480

3 797

6 536

IV. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

1 490

1 286

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

    з одержаних авансів

540

880

1 219

    з бюджетом

550

12

14

    з позабюджетних платежів

560

0

0

    зі страхування

570

40

46

    з оплати праці

580

66

86

    з учасниками

590

0

0

    із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

141

622

Усього за розділом IV

620

2 629

3 273

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

3 654

5 029

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4  Сума благодійної допомоги

(421)

0

 

 

Керівник                                            Гребьонкiн Ю.О.

 

Головний бухгалтер                         Клок Н.М.


 

КОДИ

 

Дата

01.01.2013

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Центр дiлової авiацiї"

за ЄДРПОУ

24086236

Територія

м.Київ, Солом'янський р-н

за КОАТУУ

8038900000

Орган державного управління

 

за СПОДУ

07794

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Пасажирський авіаційний транспорт

за КВЕД

51.10

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про фінансові результати

за 2012 рік

Форма №2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

33 328

16 710

Податок на додану вартість

015

( 3 143 )

( 1 531 )

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

 

025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 0 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

30 185

15 179

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 29 660 )

( 14 628 )

Валовий прибуток:

   прибуток

050

525

551

   збиток

055

( 0 )

( 0 )

Інші операційні доходи

060

984

3 201

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 2 018 )

( 920 )

Витрати на збут

080

( 207 )

( 119 )

Інші операційні витрати

090

( 918 )

( 3 381 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( 0 )

( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

   прибуток

100

0

0

    збиток

105

( 1 634 )

( 668 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи (1)

130

0

0

Фінансові витрати

140

( 374 )

( 351 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 0 )

( 68 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

   прибуток

170

0

0

    збиток

175

( 2 008 )

( 1 087 )

    у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок  припинення діяльності

176

0

0

    у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок  припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 0 )

( 80 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

   прибуток

190

0

0

    збиток

195

( 2 008 )

( 1 167 )

Надзвичайні:

   доходи

200

0

0

    витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

   прибуток

220

0

0

    збиток

225

( 2 008 )

( 1 167 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

(1) З рядка 130 графа 3  Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою

(131)

0

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

8 273

4 700

Витрати на оплату праці

240

1 348

764

Відрахування на соціальні заходи

250

207

82

Амортизація

260

37

46

Інші операційні витрати

270

4 512

4 512

Разом

280

14 377

10 104

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Керівник                                            Гребьонкiн Ю.О.

 

Головний бухгалтер                         Клок Н.М.


 

КОДИ

 

Дата

31.12.2012

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Центр дiлової авiацiї"

за ЄДРПОУ

24086236

Територія

м.Київ, Солом'янський р-н

за КОАТУУ

8038900000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Пасажирський авіаційний транспорт

за КВЕД

51.10

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про рух грошових коштів

За 2012 pік

Форма №3

 

Код за ДКУД

1801004

Стаття

Код

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

    Надходження від:

 

 

 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

21 095

11 450

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

12 726

5 487

Повернення авансів

030

110

189

Установ банків відсотків за поточними рахунками

035

0

0

Бюджету податку на додану вартість

040

0

157

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

0

0

Отримання субсидій, дотацій

050

0

0

Цільового фінансування

060

0

0

Боржників неустойки (штрафів, пені)

070

0

0

Інші надходження

080

1 039

7

    Витрачання на оплату:

 

 

 

Товарів (робіт, послуг)

090

( 17 912 )

( 8 044 )

Авансів

095

( 11 739 )

( 7 445 )

Повернення авансів

100

( 535 )

( 200 )

Працівникам

105

( 953 )

( 486 )

Витрат на відрядження

110

( 0 )

( 0 )

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

( 0 )

( 0 )

Зобов'язань з податку на прибуток

120

( 0 )

( 54 )

Відрахувань на соціальні заходи

125

( 496 )

( 234 )

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

130

( 217 )

( 161 )

Цільових внесків

140

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

145

( 4 945 )

( 2 315 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

-1 827

-1 649

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

-1 827

-1 649

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

 

Реалізація:

 

 

 

    фінансових інвестицій

180

0

0

    необоротних активів

190

0

0

    майнових комплексів

200

0

0

Отримані:

 

 

 

    відсотки

210

0

0

    дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

0

0

Придбання:

 

 

 

    фінансових інвестицій

240

( 0 )

( 0 )

    необоротних активів

250

( 37 )

( 12 )

    майнових комплексів

260

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

270

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

-37

-12

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-37

-12

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

 

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

5 360

4 527

Інші надходження

330

0

0

Погашення позик

340

( 2 628 )

( 2 660 )

Сплачені дивіденди

350

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

360

( 369 )

( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

2 363

1 867

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

2 363

1 867

Чистий рух коштів за звітний період

400

499

206

Залишок коштів на початок року

410

231

41

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

39

-16

Залишок коштів на кінець року

430

769

231

 

Керівник                                            Гребьонкiн Ю.О.

 

Головний бухгалтер                         Клок Н.М.


 

КОДИ

 

Дата

31.12.2012

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Центр дiлової авiацiї"

за ЄДРПОУ

24086236

Територія

м.Київ, Солом'янський р-н

за КОАТУУ

8038900000

Орган державного управління

 

за СПОДУ

07794

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Пасажирський авіаційний транспорт

за КВЕД

51.10

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

Одиниця виміру: тис.грн.

 

 

Звіт про власний капітал

за 2012 рік

Форма №4

 

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподі-

лений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

20

0

0

0

0

-2 792

0

0

-2 772

Коригування:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

050

20

0

0

0

0

-2 792

0

0

-2 772

Переоцінка активів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних засобів

070

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка незавершеного будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного будівництва

090

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка нематеріальних активів

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка нематеріальних активів

110

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

 

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

0

0

0

0

0

-2 008

0

0

-2 008

Розподіл прибутку:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплений акцій (часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списання невідшкодованих збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

0

0

-2 008

0

0

-2 008

Залишок на кінець року

300

20

0

0

0

0

-4 800

0

0

-4 780

 

Керівник                                            Гребьонкiн Ю.О.

 

Головний бухгалтер                         Клок Н.М.


 

КОДИ

 

Дата

01.01.2013

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Центр дiлової авiацiї"

за ЄДРПОУ

24086236

Територія

м.Київ, Солом'янський р-н

за КОАТУУ

8038900000

Орган державного управління

 

за СПОДУ

07794

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Пасажирський авіаційний транспорт

за КВЕД

51.10

Одиниця виміру

тис.грн.

 

 

Примітки до річної фінансової звітності

за 2012 pік

Форма №5

I. Нематеріальні активи

 

Код за ДКУД

1801008

Групи нематеріальних активів

Код  рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

первісна (пероцінена) вартість

накопи-чена аморти-зація

первісної (пере-оціненої вартості)

накопи-ченої аморти-зації

первісна (пере-оцінена вартість)

накопи-чена аморти-зація

первісної (пере-оціненої вартості)

накопи-ченої аморти-зації

первісна (пере-оцінена вартість)

накопи-чена аморти-зація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Права користування природними ресурсами

010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Права користування майном

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Права на комерційні позначення

030

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

 

Права на об'єкти промислової властивості

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Авторське право та суміжні з ним права

050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Інші нематеріальні активи

070

13

12

33

0

0

0

0

14

0

0

0

46

26

Разом

080

14

13

33

0

0

0

0

14

0

0

0

47

27

Гудвіл

090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

0

                               вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082)

0

                               вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083)

0

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084)

0

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085)

0

 

II. Основні засоби

Групи основних засобів

Код  рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

у тому числі

одержані за фінансовою орендою

передані в оперативну оренду

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісної (пере-оціненої) вартості

зносу

первісна (пере-оцінена) вартість

знос

первісної (пере-оціненої) вартості

зносу

первісна (пере-оцінена) вартість

знос

первісна (пере-оцінена) вартість

знос

первісна (пере-оцінена) вартість

знос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Земельні ділянки

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інвестиційна нерухомість

105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальні витрати на поліпшення земель

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Будинки, споруди та передавальні пристрої

120

518

541

0

0

0

0

0

12

0

0

0

518

553

0

0

0

0

Машини та обладнання

130

74

73

39

0

0

0

0

9

0

0

0

113

82

0

0

0

0

Транспортні засоби

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

150

34

33

0

0

0

0

0

1

0

0

0

34

34

0

0

0

0

Тварини

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Багаторічні насадження

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші основні засоби

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Бібліотечні фонди

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Малоцінні необоротні матеріальні активи

200

43

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

44

0

0

0

0

0

Тимчасові (нетитульні) споруди

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Природні ресурси

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інвентарна тара

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Предмети прокату

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші необоротні матеріальні активи

250

9

7

0

0

0

0

0

1

0

0

0

9

8

0

0

0

0

Разом

260

678

654

40

0

0

0

0

23

0

0

0

718

677

0

0

0

0

 

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261)

0

                               вартість оформлених у заставу основних засобів

(262)

0

                               залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263)

0

                               первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264)

247

                               основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(264.1)

0

                               первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(265)

0

                               залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(265.1)

0

З рядка 260 графа 5  вартість основних засобів, придбаних за рахунок  цільового фінансування

(266)

0

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267)

0

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268)

0

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269)

0


III. Капітальні інвестиції

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280

0

0

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

40

0

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів

300

0

0

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

33

0

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

320

0

0

Інші

330

0

0

Разом

340

73

0

 

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(341)

0

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(342)

0

 

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

довгострокові

поточні

1

2

3

4

5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:

асоційовані підприємства

350

0

0

0

дочірні підприємства

360

0

0

0

спільну діяльність

370

0

0

0

Б. Інші фінансові інвестиції в:

частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380

0

0

0

акції

390

0

0

0

облігації

400

0

0

0

інші

410

0

0

0

Разом (розд. А + розд. Б)

420

0

0

0

 

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

                                                                                              за собівартістю

(421)

0

                                                                                              за справедливою вартістю

(422)

0

                                                                                              за амортизованою вартістю

(423)

0

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

                                                                                              за собівартістю

(424)

0

                                                                                              за справедливою вартістю

(425)

0

                                                                                              за амортизованою собівартістю

(426)

0

 

V. Доходи і витрати

Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4

А. Інші операційні доходи і витрати

Операційна оренда активів

440

0

0

Операційна курсова різниця

450

910

763

Реалізація інших оборотних активів

460

0

0

Штрафи, пені, неустойки

470

0

14

Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення

480

0

0

Інші операційні доходи і витрати

490

74

141

у тому числі:

відрахування до резерву сумнівних боргів

491

X

0

непродуктивні витрати і втрати

492

X

0

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:

асоційовані підприємства

500

0

0

дочірні підприємства

510

0

0

спільну діяльність

520

0

0

В. Інші фінансові доходи і витрати

Дивіденди

530

0

X

Проценти

540

X

374

Фінансова оренда активів

550

0

0

Інші фінансові доходи і витрати

560

0

0

Г. Інші доходи та витрати

Реалізація фінансових інвестицій

570

0

0

Доходи від об'єднання підприємств

580

0

0

Результат оцінки корисності

590

0

0

Неопераційна курсова різниця

600

0

0

Безоплатно одержані активи

610

0

X

Списання необоротних активів

620

X

0

Інші доходи і витрати

630

0

0

 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631)

0

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(632)

0 %

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності

(633)

0

 

VI. Грошові кошти

Найменування показника

Код рядка

На кінець року

1

2

3

Каса

640

0

Поточний рахунок у банку

650

77

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660

692

Грошові кошти в дорозі

670

0

Еквіваленти грошових коштів

680

0

Разом

690

769

 

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

(691)

0

 

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів

Код рядка

Залишок на початок року

Збільшення за звітний рік

Викорис-тано  у звітному році

Сторновано використану суму у звітному році

Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення

Залишок на кінець року

нараховано (створено)

додаткові відраху-вання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Забезпечення на виплату відпусток працівникам

710

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення

720

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань

730

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію

740

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів

750

0

0

0

0

0

0

0

 

760

0

0

0

0

0

0

0

 

770

0

0

0

0

0

0

0

Резерв сумнівних боргів

775

0

0

0

0

0

0

0

Разом

780

0

0

0

0

0

0

0

 

VIII. Запаси

Найменування показника

Код рядка

Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік

збільшення чистої вартості реалізації*

уцінка

1

2

3

4

5

Сировина і матеріали

800

0

0

0

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

810

0

0

0

Паливо

820

0

0

0

Тара і тарні матеріали

830

0

0

0

Будівельні матеріали

840

0

0

0

Запасні частини

850

0

0

0

Матеріали сільськогосподарського призначення

860

0

0

0

Поточні біологічні активи

870

0

0

0

Малоцінні та швидкозношувані предмети

880

0

0

0

Незавершене виробництво

890

0

0

0

Готова продукція

900

0

0

0

Товари

910

0

0

0

Разом

920

0

0

0

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

 

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

                                                                                              відображених за чистою вартістю реалізації

(921)

0

                                                                                              переданих у переробку

(922)

0

                                                                                              оформлених в заставу

(923)

0

                                                                                              переданих на комісію

(924)

0

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925)

0

Балансу запаси, призначені для продажу

(926)

0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника

Код рядка

Всього на кінець року

у т.ч. за строками не погашення

до 12 місяців

від 12 до 18 місяців

від 18 до 36 місяців

1

2

3

4

5

6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

940

427

427

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

950

38

38

0

0

 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951)

0

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами

(952)

0

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

0

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

0

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

0

XI. Будівельні контракти

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1110

0

Заборгованість на кінець звітного року:

 

 

                валова замовників

1120

0

                валова замовникам

1130

0

                з авансів отриманих

1140

0

Сума затриманих коштів на кінець року

1150

0

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160

0

XII. Податок на прибуток

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Поточний податок на прибуток

1210

0

Відстрочені податкові активи:

                на початок звітного року

1220

0

                на кінець звітного року

1225

0

Відстрочені податкові зобов’язання:

                на початок звітного року

1230

0

                на кінець звітного року

1235

0

Включено до Звіту про фінансові результати - усього

1240

0

                у тому числі:

                    поточний податок на прибуток

1241

0

                    зменшення (збільшення) відстрочених                      податкових активів

1242

0

                    збільшення (зменшення) відстрочених     податкових зобов’язань

1243

0

Відображено у складі власного капіталу - усього

1250

0

                у тому числі:

                    поточний податок на прибуток

1251

0

                    зменшення (збільшення) відстрочених     податкових активів

1252

0

                    збільшення (зменшення) відстрочених     податкових зобов’язань

1253

0

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Нараховано за звітний рік

1300

38

Використано за рік - усього

1310

0

в тому числі на:будівництво об’єктів

1311

0

придбання (виготовлення) та поліпшення  ОС

1312

0

                з них машини та обладнання

1313

0

                придбання (створення) нематеріальних                  активів

1314

0

                погашення отриманих на капітальні                  інвестиції позик

1315

0

 

1316

0

 

1317

0


XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів

Код рядка

Обліковуються за первісною вартістю

Обліковуються за справедливою вартістю

залишок на початок року

надійшло за рік

вибуло за рік

нараховано амортизації за рік

втрати від зменшення корисності

вигоди від відновлення корисності

залишок на кінець року

залишок на початок року

надійшло за рік

зміни вартості за рік

вибуло за рік

залишок на кінець року

первісна вартість

накопичена амортизація

первісна вартість

накопичена амортизація

первісна вартість

накопичена амортизація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Довгострокові біологічні активи - усього

в тому числі:

1410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   робоча худоба

1411

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   продуктивна худоба

1412

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   багаторічні насадження

1413

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

1414

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   інші довгострокові біологічні активи

1415

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Поточні біологічні активи - усього

в тому числі:

1420

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

   тварини на вирощуванні та відгодівлі

1421

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

   біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)

1422

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

 

1423

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

   інші поточні біологічні активи

1424

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

Разом

1430

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431)

0

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1432)

0

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1433)

0

 

 

 

 

 

 

 

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника

Код  рядка

Вартість первісного визнання

Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями

Результат від первісного визнання

Уцінка

Виручка від реалізації

Собівартість реалізації

Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від

дохід

витрати

реалізації

первісного визнання та реалізації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього

1500

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зернові і зернобобові

1510

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

з них:

    пшениця

1511

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

   соя

1512

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

   соняшник

1513

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

   ріпак

1514

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

   цукрові буряки (фабричні)

1515

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

   картопля

1516

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

   плоди (зерняткові, кісточкові)

1517

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

   інша продукція рослинництва

1518

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

   додаткові біологічні активи рослинництва

1519

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього

1520

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приріст живої маси - усього

1530

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

з нього:

    великої рогатої худоби

1531

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

   свиней

1532

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

   молоко

1533

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

   вовна

1534

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

   яйця

1535

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

   інша продукція тваринництва

1536

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

   додаткові біологічні активи тваринництва

1537

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

   продукція рибництва

1538

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

 

1539

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом

1540

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

 

Керівник                                            Гребьонкiн Ю.О.

Головний бухгалтер                         Клок Н.М.


Текст аудиторського висновку

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора)

 щодо фiнансової звiтностi

Приватне акцiонерне товариство "Центр дiлової авiацiї"

за рiк, що закiнчився 31.12.2012 р.

 

 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

 

Акцiонерам та Правлiнню ПрАТ "Центр дiлової авiацiї"

 

 

Вступний параграф:

Основнi вiдомостi про емiтента:

     Приватне акцiонерне товариство "Центр дiлової авiацiї"

     Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України: 24086236

     Мiсцезнаходження: 03151, м. Київ, Проспект Повiтрофлотський, будинок 92

     Дата державної реєстрацiї: 29.02.1996 р.

 

Звiт щодо фiнансової звiтностi

Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПрАТ "Центр дiлової авiацiї" (надалi - Товариство), яка включає Баланс станом на 31.12.2012 року, Звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк, Звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк, Звiт про власний капiтал за 2012 рiк та Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

Вiдповiдальнiсть аудитора

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.

Ми вважаємо, що отримали достатнi та належнi аудиторськi докази для висловлення умовно-позитивної думки.

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки

Враховуючи, що останню iнвентаризацiю активiв i зобов'язань було проведено до укладення договору з аудитором, аудитор не був присутнiй при її проведеннi, i, вiдповiдно, не мав змоги отримати достатнi i належнi аудиторськi докази щодо достовiрної оцiнки активiв i зобов'язань Товариства станом на 31 грудня 2012 року.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки" фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПрАТ "Центр дiлової авiацiї" станом на 31 грудня 2012 року, його фiнансовi результати, рух грошових коштiв i власного капiталу за 2012 рiк у вiдповiдностi до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.

 

Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв

 

Ми висловлюємо думку щодо iншої допомiжної iнформацiї, надання якої обумовлено вимогами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку:

1. На нашу думку, iнформацiя за видами активiв, про зобов'язання та про власний капiтал розкрита у фiнансових звiтах Товариства вiдповiдно до Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та чинного законодавства України.

2. На нашу думку, твердження управлiнського персоналу про те, що заявленi Товариством обсяги Статутного капiталу сплачено у встановленi законодавством термiни наведено достовiрно.

3. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку вiдображено у формi 2 "Звiт про фiнансовi результати" i вiдповiдає Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку, зокрема 15 "Доходи", 16 "Витрати".

4. Чистi активи Товариства, розрахованi згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затвердженими рiшенням ДКЦПФР № 485, вiд 17.11.2004 р., як величина визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розмiр розрахункових чистих активiв Товариства станом на 31.12.2012 р. складає -4780 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить -4800 тис. грн. Вартiсть чистих активiв менша вiд розмiру статутного капiталу, тобто таке становище не вiдповiдає вимогам частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України.

5. На нашу думку, твердження управлiнського персоналу про повне розкриття особливої iнформацiї про емiтента - наведено достовiрно. На нашу думку твердження управлiнського персоналу про те, що iншi дiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства i призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв (вiдповiдно до вимог, визначених частиною I статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок") не вiдбувались - наведено достовiрно.

6. Розкриття iнформацiї стосовно дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку для емiтентiв - акцiонерних товариств не визначенi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

7. За результатами перевiрки фiнансової звiтностi Товариства та проведення запланованих процедур щодо аналiзу одержаної необхiдної iнформацiї вiдповiдно до МСА 570, аудитори пiдтверджують можливiсть Товариства продовжувати безперервно функцiонувати не менше одного року пiсля закiнчення звiтного перiоду, що перевiрявся. Однак, незважаючи на це, аудитори зауважують, що вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту аудиторський звiт не може сприйматись користувачами як повна й абсолютна гарантiя життєздатностi Товариства.

8. Вiдповiдно до МСА 720 зазначаємо про вiдсутнiсть суттєвої невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України разом з фiнансовою звiтнiстю.

9. Аудиторами не виявлено виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства".

10. Зауваження щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", вiдсутнi.

11. Вiдповiдно до МСА 240 ризик суттєвого викривлення фiнансової  звiтностi внаслiдок шахрайства оцiнено аудитором як низький.

 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:

     Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська компанiя "Столиця"

     Код 37388196

     Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги, виданого Аудиторською палатою України: № 4403 вiд 23 грудня 2010 року.

     Мiсцезнаходження юридичної особи: 02121, м. Київ вул. Вербицького, 13, кв.83

     Телефон (факс) юридичної особи: 044-284-93-55

Дата i номер договору на проведення аудиту:  10.04.2013 р. № 10-04-2013/02

Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: 10.04.2013 р. - 22.04.2013 р.

 

 

Аудитор                                                            ________________________ Глигало Р.I.

                                                                                                                            Сертифiкат аудитора № 006162,

                                                                                                               виданий рiшенням АПУ вiд 19.01.2007 р.

 

Директор ТОВ "Аудиторська компанiя

 Столиця"                                                           ________________________ Перерва Л. М.

                                                                                                                            Сертифiкат аудитора № 006713,

                                                                                                               виданий рiшенням АПУ вiд 14.07.2010 р.

 

МП

Дата аудиторського висновку: 22.04.2013 р.